Privacy statement

Disclaimer

Dit is de website van Energy Navigator. Het gebruik van en de toegang tot deze website is onderworpen aan onderhavige disclaimer.

Aansprakelijkheid
Alle op deze website getoonde informatie is met grote zorg samengesteld, doch Energy Navigator kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Energy Navigator kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld als gevolg van het gebruik van de informatie die op deze site voorkomt of van andere websites waarnaar wordt doorverwezen of als gevolg van de afwezigheid van specifieke informatie.
Indien informatie op deze site afwijkt van schriftelijk door Energy Navigator verstrekte informatie, zal die laatste informatie prevaleren, tenzij uit de bewoordingen of de context van die informatie uitdrukkelijk anders blijkt.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud en de architectuur van deze site, waaronder alle op de site afgebeelde teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, merken, zijn eigendom van of in licentie bij Energy Navigator en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van Energy Navigator (of van de eventuele andere rechthebbende(n)) is elke reproductie of gebruik, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik, verboden.

Wijzigingen
Energy Navigator behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website en/of deze disclaimer op elk moment en zonder vooraankondiging te wijzigen.

Vragen en/of klachten
Voor vragen en/of klachten over (de inhoud van) deze website, kunt u zich wenden tot:

solutions@energynavigator.nl

Recht- en forumkeuze
Op het gebruik van en de informatie op deze website is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Oost-Brabant is bij uitsluiting bevoegd om over de geschillen te oordelen die eventueel mochten ontstaan in verband met het gebruik of de inhoud van deze website en/of deze disclaimer.

 

Privacy beleid

Energy Navigator hecht aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar afnemers en de bezoekers van deze website. Persoonlijke gegevens van afnemers en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Energy Navigator houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt en aan de uitspraken van de toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Energy Navigator.

Verwerken van persoonsgegevens
Bij bezoek aan deze website kan om uw persoonsgegevens worden gevraagd. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van een product of dienst. Deze gegevens worden door Energy Navigator gebruikt voor het accepteren van uw aanvraag. Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van andere relevante producten en/of diensten van Energy Navigator. Uw persoonsgegevens zullen nimmer worden verstrekt ten behoeve van derden.

Bezoekersgedrag
Energy Navigator houdt, uitsluitend in algemene en niet tot een individuele persoon herleidbare termen, de bezoekgegevens bij van deze website (zoals de meest bezochte pagina’s). Op deze wijze kan Energy Navigator de inrichting van deze website alsmede de dienstverlening aan haar afnemers verder optimaliseren. Na analyse van deze gegevens kan bijvoorbeeld meer gerichte informatie op de site worden gezet.

 

Cookies

Om het online gebruiksgemak te vergroten, maakt Energy Navigator gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Een ‘cookie’ is een klein tekstbestandje dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Cookies kunnen gebruikersinstellingen en andere informatie opslaan, zodat u reeds eerder ingevoerde informatie niet nogmaals hoeft te verstrekken. U kunt uw browser alle cookies laten weigeren of laten waarschuwen wanneer er een cookie wordt verzonden. Indien u ervoor kiest om cookies te weigeren zal het merendeel van deze website gewoon voor u toegankelijk blijven. Het kan echter gebeuren dat sommige opties of diensten van de website niet (geheel) goed functioneren.

Links naar andere websites
Deze privacy statement beschrijft uitsluitend de verwerking van persoonsgegevens voor onderhavige website en geldt uitdrukkelijke niet voor de verwerking van persoonsgegevens van websites van derden waar mogelijke naar wordt doorverwezen. Raadpleeg de eigen privacy statements van die sites voor verdere informatie.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens

Wijzigingen
Energy Navigator behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze privacy statement op elk moment en zonder vooraankondiging te wijzigen.

Vragen en/of inzage
Voor vragen over deze privacy statement en/of inzage in of wijziging van uw persoonsgegevens zoals die bij Energy Navigator bekend zijn, kunt u zich wenden tot:

solutions@energynavigator.nl